KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
              DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Firma R-tess , prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą „Gabient Relaksoterapii” z siedzibą we Wrocławiu ul. Górnickiego 3, posiadającą
numer identyfikacji podatkowej NIP: 6951409967, numer tel. kontaktowego +48 694-688-
399, zwana w dalej Administratorem.

Dane osobowe, które klienci przekazują Administratorowi zapisując się na zabiegi są
umieszczane w terminarzu zabiegów i dalej przetwarzane w celu realizacji usług związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne
do skorzystania z usług świadczonych przez Administratora.

Dane osobowe, które klienci przekazują Administratorowi w celu uzyskania faktur są
zamieszczane na fakturach, których kopie Administrator przechowuje przez wymagany
prawem okres. Podstawą prawną przetwarzania tych danych są przepisy prawa podatkowego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania faktury.

Dane klientów oraz osób przesyłających wiadomości lub kierujących zapytania w formie
elektronicznej są przetwarzane w celu wymiany wzajemnej korespondencji lub udzielenia
odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
wymiany wzajemnej korespondencji lub do otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.

Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne. Długość przetwarzania
danych osobowych wynikać może z przepisów prawa, otrzymanych zgód na przetwarzanie
danych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przetwarzane również przez
Podmioty przetwarzające, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych, odpowiedzialne za: ochronę mienia, serwisowanie urządzeń, świadczenie
usług hostingowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesom opartym na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.
Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jeżeli Administrator przetwarza lub będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie zgody
otrzymanej od osoby której dane dotyczą, osoba taka ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do żądania dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesieni sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich
danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.